தமிழர் விளையாட்டு விழா 2019 தகவல்கள்

Sport Notice 2019, 2019-Light og telt, MVV2019 - Deltakerlist sortert på aldergruppe - Alle

Lørdag kjøreplan: 22.06.2019 சனி  நேரஅட்டவணை
Eventer for alle fra og med 5 åringer til og med 30 åringer.
09:00 - 13:00 - Eventer for 5-10åringer (starter med baneventer først for alle og løp heats sist)
09:00 - 14:00 - Eventer for 11-13åringer (600m løp finaler først, deretter 100m heats   og alle baneeventer) 
10:00 - 15:00 - Eventer for 14-16åringer (600m løp finaler først, deretter 100m heats   og alle baneeventer)   
13:00 - 18:00 - Eventer for 17-30åringer (600m løp finaler først, deretter 200m finaler  og alle baneeventer)    

 
Søndag kjøreplan:23.06.2019 ஞாயிறு  நேரஅட்டவணை
Finaleløper for alle og alle eventer fom. 31 åringer tom. over 56 åringer.
Oppmøte kl. 09 for alle

Section: